☰ Menu
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Piątek 21.02.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dostawa Aparatury o wysokorozdzielczej spektroskopii laserowej na potrzeby Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie

LANGUAGE:
PL
CATEGORY:
ORIG
FORM:
F02
VERSION:
R2.0.9.S02
SENDER:
ENOTICES
CUSTOMER:
ITME123
NO_DOC_EXT:
2017-120188
SOFTWARE VERSION:
9.5.4
ORGANISATION:
ENOTICES
COUNTRY:
EU
PHONE:
/
E-mail:
slawomir.strelau@itme.edu.pl
NOTIFICATION TECHNICAL:
YES
NOTIFICATION PUBLICATION:
YES
1 / 3
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Instytut Technologii Materiałów ElektronicznychWólczyńska 133Warszawa01-919PolskaTel.: +48 228353536E-mail: slawomir.strelau@itme.edu.pl Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.itme.edu.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.itme.edu.pl
I.2)
Wspólne zamówienie
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: http://itme.bip.eur.pl/public/?id=135376
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytut Badawczy
I.5)
Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Naukowa
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Dostawa Aparatury o wysokorozdzielczej spektroskopii laserowej na potrzeby Instytutu Technologii MateriałówElektronicznych w Warszawie
Numer referencyjny: ZP/012/2017
II.1.2)
Główny kod CPV
38000000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)
Krótki opis:
Dostawa Aparatury o wysokorozdzielczej spektroskopii laserowej na potrzeby przeprowadzanych badańnaukowych
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 096 202.76 PLN
2 / 3
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)
Opis zamówienia:
Dostawa Aparatury o wysokorozdzielczej spektroskopii laserowej na potrzeby Instytutu Technologii MateriałówElektronicznych w Warszawie
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacjizamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 096 202.76 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zgodnie z warunkami w SIWZ
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
3 / 3
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/10/2017
Czas lokalny: 11:45
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 30/11/2017
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 05/10/2017
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Instytut Technologii Materiałów Elektroniczych ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba OdwoławczaPostępu 17aWarszawa02-676Polska
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/08/2017

 

 

Załączniki dotyczące postępowania:

Ogłoszenie o zamówieniu - Ogłoszenie o zamówieniu       

SIWZ - SIWZ                                                                               

SIWZ  - Załączniki  nr 1   - JEDZ                      

 SIWZ - Załączniki  nr 2 - OPZ                

Załączniki DOC  - Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy                     

Załączniki DOC  - Załącznik nr 4 - Grupa kapitałowa                      

SIWZ - Załączniki  nr 5 - Wykaz dostaw                  

SIWZ - Załączniki  nr 6 - Istotne postanowienia umowy                  

SIWZ - Załączniki  nr 7 - Protokół odbioru    

SIWZ - Informacja z otwarcia ofert

SIWZ- wynik_ZP_012_2017

Wytworzył:
Udostępnił:
Jakub Sito
(2017-08-31 14:16:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Czupryniak
(2017-10-30 15:13:15)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X