☰ Menu
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Sobota 15.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sprzedaż udziału w prawie użytkowania wieczystego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
z siedzibą w Warszawie
 
na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 736) w zw. z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U. Nr 97, poz. 443)
 
OGŁASZA PRZETARG PISEMNY
NA SPRZEDAŻ UDZIAŁU W PRAWIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL. WÓLCZYŃSKIEJ 133 W WARSZAWIE
 
1. Nazwa i siedziba sprzedawcy oraz prowadzącego przetarg
Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych z siedzibą w Warszawie ul. Wólczyńska 133; 01-919 Warszawa
 
2. Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi dnia 28 sierpnia 2018 r. o godz. 14.00. Pokój 105 w budynku nr 2 Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych przy ul. Wólczyńskiej 133 w Warszawie.
 
3. Przedmiot sprzedaży
Przedmiotem sprzedaży jest udział wynoszący 286/1000 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiącej działkę ew. nr 69/17 z obrębu 7-11-11, o powierzchni 2,3488 ha, położonej w Warszawie przy ul. Wólczyńskiej 133, wraz ze związanym z tym prawem udziałem w prawie własności odrębnej nieruchomości budynkowej, stanowiącej jednokondygnacyjny budynek przemysłowy o powierzchni zabudowy 15 437 m2, powierzchni użytkowej 18 643,5 m2 i kubaturze 153 484 m3Dla opisanej nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1M/00458041/8.
Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa-Prezydent m.st. Warszawy, natomiast współużytkownikiem wieczystym (oprócz Sprzedawcy) co do udziału wynoszącego 714/1000 jest Centrum Naukowo-Produkcyjne Materiałów Elektronicznych CEMAT’70 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
Prawo użytkowania wieczystego jest ustanowione do dnia 5 grudnia 2089 r. Dział III i IV ww. księgi wieczystej nie zawiera żadnych wpisów (obciążeń).
Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Nieruchomość nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez działki będące własnością Skarbu Państwu-Prezydenta m.st. Warszawy, mające status dróg wewnętrznych, oraz poprzez przejazdy budynkowe, jeden stanowiący własność Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych, drugi natomiast własność Skarbu Państwu-Prezydenta m.st. Warszawy.
stosunku do części nieruchomości toczą się postępowania w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości oraz stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości. Na chwilę ogłoszenia przetargu wydano decyzje o odmowie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości oraz o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości. Wymienione decyzje nie są ostateczne.
 
4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży
Zainteresowani mogą zapoznać się z przedmiotem sprzedaży w terminie od dnia 30 lipca 2018 r. do dnia 24 sierpnia 2018 r. w obecności upoważnionych pracowników Sprzedawcy na terenie przy ul. Wólczyńskiej 133 w Warszawie, od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 22 835 30 41 w. 558. Szczegółowych informacji na temat warunków przetargu, przedmiotu sprzedaży oraz o możliwości jego obejrzenia udziela Dział Techniczny Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych, nr tel. 22 835 30 41 w. 558.
 
5. Cena wywoławcza i wadium
Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 6.204.484 zł (słownie: sześć milionów dwieście cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt cztery złote).
Sprzedaż przedmiotowego prawa podlega zwolnieniu z podatku VAT w związku ze spełnieniem przesłanek z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2017 r.,poz. 1221 ze zm.).
Wysokość wadium wynosi 620.448,40 zł (słownie: sześćset dwadzieścia tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych 40/100).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie do dnia 27 sierpnia 2018 r. wadium we wskazanej wysokości na rachunek bankowy Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych prowadzony w Banku Handlowym S.A. w Warszawie o nr: 73 1030 1032 0000 000 0876 0304, tytuł przelewu: „wadium – przetarg na sprzedaż udziału w działce nr 69/17”
 
Sprzedawca informuje i zastrzega, że:
1) dla ustalenia, czy wadium zostało prawidłowo wniesione, liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy, a nie data dokonania przelewu przez Oferenta,
2) wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z Oferentów nie zaofiaruje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej,
3) wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy,
4) wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny.
 
6. Miejsce, termin i tryb składania ofert oraz okres wiązania ofert
przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odpowiednie przepisy prawa przyznają zdolność prawną – osobiście lub przez pełnomocników.
Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r.o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
Oferta winna zostać sporządzona w formie pisemnej, czytelnie oraz powinna zawierać wszelkie dane, oświadczenia i informacje wskazane w Formularzu ofertowym, który można pobrać na stronie internetowej http://itme.bip.eur.pl w zakładce „Sprzedaż nieruchomości”. Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazane w ww. Formularzu ofertowym. Sprzedawca zaleca korzystanie ze wzoru sporządzonego Formularza ofertowego.
Wszelkie dokumenty i oświadczenia powinny być złożone w języku polskim. Dokumenty i oświadczenia składane w języku innym niż polski powinny być przedłożone wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.
Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta może zostać złożona wyłącznie na całość przedmiotu sprzedaży.
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Sprzedaż udziału w prawie użytkowania wieczystego działki ew. nr 69/17” należy w terminie do dnia 28 sierpnia 2018 r. do godz. 13.00 przesłać na adres Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych, ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa, przy czym liczy się data i godzina wpływu do Instytutu a nie data dokonania wysyłki oferty, lub złożyć osobiście w pokoju 111 w budynku nr 2 Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych przy ul. Wólczyńskiej 133 w Warszawie, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 14:00.
Okres związania ofertą wynosi 90 dni licząc od dnia otwarcia ofert.
 
7. Pozostałe informacje
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Regulaminem przetargu udostępnionym w Dziale Technicznym Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie przy ul. Wólczyńskiej 133, budynek nr 2, pokój nr 159 lub na stronie internetowej http://itme.bip.eur.pl w zakładce „Sprzedaż nieruchomości”.
Wybrana zostanie oferta spełniająca wymagania niniejszego przetargu oraz zawierająca najwyższą ceną nabycia.
Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru nabywcy spośród oferujących tę samą cenę lub kontynuowania przetargu w formie licytacji między tymi ofertami, a także prawo odwołania przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia w całości lub części bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania przetargowego.
Sprzedaż nastąpi po uzyskaniu przez Instytut zgody na dokonanie przedmiotowej czynności prawnej wyrażonej przez Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1182)
Podpisanie umowy sprzedaży nastąpi w terminie uzgodnionym z notariuszem przez Sprzedającego.
Zapłata ceny nabycia nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży. Koszt sporządzenia umów notarialnych i pozostałe koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości ponosi Nabywca.
 
Załączniki:
 

Ogłoszenie o zamówieniu - Regulamin przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu - Informacja o zamknięciu przetargu

 

 
Wytworzył:
Udostępnił:
Maciej Żyliński
(2018-07-18 13:34:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Czupryniak
(2018-08-29 09:30:57)
 
liczba odwiedzin: 480548

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X